Na osnovu čl. 40, čl. 55 st. 3 tač. 1 i čl. 97 Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 10/2016 od 08.02.2016. godine), člana 9. do 15. Statuta Planinarskog saveza Srbije, člana 14. do 31. Statuta Orijentiring saveza Srbije, Skupština Planinarsko sportskog kluba „POBEDA“ (dalje: Skupština), na vanrednoj sednici održanoj 31.01.2017. godine, usvojila je

S T A T U T

PLANINARSKOG SPORTSKOG KLUBA POBEDA

OPŠTE ODREDBE

Planinarski sportski klub POBEDA (dalje: PSK) je pravni sledbenik Planinarskog društva „POBEDA“, osnovanog 1948. godine.

Član 1.

PSK je sportska organizacija članova dobrovoljno, samostalno, nepolitički i nedobitno udruženih koji putem sportskih pravila uređuje obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u planinarstvu i orijentiringu radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti određenih ovim statutom, a u skladu sa Statutom Planinarskog saveza Srbije i Statutom Orijentiring saveza Srbije.

Član 2.

PSK je: PLANINARSKI SPORTSKI KLUB POBEDA.
Sedište PSK je: BEOGRAD, Mačvanska 8.
Skraćenica PSK je: PSK POBEDA .
Naziv PSK na engleskom jeziku je: MOUNTAINEERING SPORT CLUB POBEDA.

Član 3.

PSK je sportsko udruženje koje ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u registar u skladu sa zakonom.
PSK ima licencirane sportske stručnjake, stručnjake u sportu, vodiče, trenere, markirante i instruktore.
PSK predstavlja i zastupa predsednik kluba, na osnovu odluke Skupštine, a u njegovom odsustvu potpredsednik ili sekretar, po ovlašćenju predsednika. U slučaju trajne sprečenosti predsednika, dužnost predsednika vrši potpredsednik kluba.

Član 4.

PSK ima svoj pečat, štambilj, znak i himnu.
Pečat PSK je okruglog oblika, prečnika 30 mm u kojem je, po obodu, ćirilicom upisano:
PLANINARSKI SPORTSKI KLUB, a po sredini POBEDA BEOGRAD.
U pečat je latinicom, na isti način, upisan odgovarajući tekst na engleskom jeziku.
Štambilj kluba je četvrtastog oblika, 55h20mm, na kome piše:

PLANINARSKI SPORTSKI KLUB „POBEDA“
BR. 20 GOD.
BEOGRAD

Tekst i note himne su utvrđene posebnim pravilnikom koji predlaže Upravni odbor, a donosi Skupština.

Član 5.

PSK ima zaštićeni znak i zastavu čiji je izgled utvrđen Pravilnikom o izgledu i korišćenju znaka i zastave, koji predlaže Upravni odbor, a usvaja Skupština.

Član 6.

PSK je član Planinarskog saveza Srbije, Planinarskog saveza Beograda, Orijentiring saveza Srbije, Orijentiring saveza Beograda, a može biti član drugih nacionalnih, teritorijalnih i međunarodnih sportskih udruženja.

Član 7.

Ciljevi PSK su da :

 • Razvija svoje osnovne delatnosti kroz takmičarske i rekreativne aktivnosti planinarstva i orijentiringa;
 • podstiče razvoj sportskih takmičenja u planinarskim disciplinama i orijentiringu;
 • podstiče razvoj kvalitetnih sportista svih uzrasta, posebno mlađih perspektivnih kategorija;
 • podstiče masovnu obuku zainteresovanih za planinarske veštine i orijentiring
 • promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju, fer plej, razumevanje, toleranciju i odgovornost kroz bavljenje planinarstvom i orijentiringom;
 • okuplja članove svih uzrasta, građane koji žele da svoje interesovanje za sport, rekreaciju, druženje i drugo ostvaruju u prirodi;
 • navikava članove i druge građane, prvenstveno omladinu, na aktivan boravak u prirodi, poštovanje prirodnih lepota i kulturnih znamenitosti;
 • kroz planinarsku i orijentiring aktivnost razvija skromnost, samostalnost, drugarstvo i disciplinu, uzajamnost i međusobno poštovanje;
 • ostvaruje materijalne i druge uslove za boravak u prirodi;
 • održava i razvija dobre planinarske običaje i navike;
 • izvršava i druge aktivnosti koje su vezane za zdravo korišćenje slobodnog vremena u prirodi;
Član 8.

PSK u skladu sa postavljenim ciljevima razvija sledeće planinarsko sportske discipline:

 • PLANINARSTVO:
   Izvorne planinarske discipline:
  1. Pešačenje u prirodi,
  2. Planinarenje,
  3. Planinarska orijentacija,
  4. Planinsko trčanje,
  5. Pešačenje u prirodi,

   Tehničke planinarske discipline:
  1. Visokogorstvo,
  2. Alpinizam:
   • penjanje u steni,
   • penjanje u ledu,
  3. Sportsko penjanje:
   • sportsko penjanje na prirodnoj steni,
   • portsko penjanje na veštačkoj steni.
  4. Speleologija
  5. Turno skijanje
  6. Kretanje kroz kanjone (kanjoning)
  7. Planinski biciklizam

 • ORIJENTIRING
Član 9.

Sadržaj aktivnosti PSK:

 • organizovanje planinarskih, orijentiring i drugih takmičenja u sportskim disciplinama i učestvovanje na njima;
 • organizovanje sportskih i rekreativnih akcija, planinarskih izleta, pohoda, uspona, susreta, marševa, taborovanja, manifestacija, ekspedicija, tečajeva, seminara i učestvovanje na njima;
 • organizovanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja članstva;
 • vođenje evidencije svojih članova i ostalih evidencija prema Zakonu o sportu;
 • vođenje evidencije članova po specijalističkim aktivnostima kluba;
 • upravljanje, održavanje i vođenje evidencije sportskih planinarskih objekata;
 • izgradnju, opremanje, označavanje i evidentiranje planinarskih terena (staza);
 • reambulacija terena i izrada orijentiring i planinarsko orijentacionih karata;
 • razvijanje brige za očuvanje prirode i čovekove okoline kod svojih članova;
 • izdavanje i nabavljanje opreme i stručne literature za svoje članove i vođenje evidencije o njoj;
 • organizovanje i sprovođenje marketinških delatnosti;
 • razvijanje i podsticanje dobrovoljnog planinarskog rada i delovanja, rada u sportu;
 • organizovanje predavanja, izložbi i drugih planinarskih aktivnosti;
 • prikupljanje i čuvanje predmeta, darova, priznanja i dokumenata koja se odnose na rad PSK.
Član 10.

PSK raspolaže imovinom i sredstvima koje ima, u skladu sa zakonom.

PSK raspolaže sledećim planinarskim sportskim objektima:

 • Zatvoreni planinarski objekti:
  • vlasnik je planinarskog doma na Rajcu „Dušan Jovanović – Čika Duško“;
  • korisnik je planinarske kuće na Suvoboru „Dobra voda“ (vlasnik je zemljoradnička zadruga „Kadina Luka“ iz Kadine Luke);

 • Otvoreni planinarski tereni:
  • korisnik je planinarskih terena - planinarskih staza na Rajcu i Suvoboru i vlasnik transverzale „Čika Duškove rajačke staze“,
  • sportsko penjalište,
  • tereni za orijentiring.

PSK kao vlasnik, odnosno korisnik ovih planinarsko sportskih objekata, iste, saglasno Zakonu o sportu, prijavljuje u evidenciju koja se vodi kod nadležnog ograna.

Član 11.

Radi omogućavanja i unapređivanja planinarskih aktivnosti, PSK može u planinarskim sportskim objektima na Rajcu i Suvoboru da obavlja smeštaj lica i vrši druge usluge u skladu sa zakonskim propisima.

Član 12.

PSK izražava zajedničke interese svojih članova u odnosima sa drugim sportskim organizacijama, društvima, teritorijalnim, nacionalnim savezima, i u tom cilju sarađuje sa njima.
U ostvarivanju svojih ciljeva, PSK sarađuje sa organizacijama za obavljanje sportske delatnosti, državnim organima i organizacijama, organizacijama lokalne samouprave i drugim zainteresovanim organizacijama, školama, fakultetima, vaspitnim i drugim ustanovama i pojedincima.

Član 13.

Sve aktivnosti u PSK obavljaju se dobrovoljno i javno. Svi koji obavljaju aktivnosti u PSK odgovorni su za blagovremeno obavljanje poverenih zadataka i zaduženja.
Stručno-vaspitni rad sa decom mogu obavljati samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ili su pored osnovne stručne osposobljanosti, posebno stručno osposobljeni za stručni rad sa decom u skladu sa članom 26. Stav 2. članom 20. st. 1-4 Zakona o sportu.
Pod decom se smatraju lica koja imaju manje od 16 godina života.

Član 14.

PSK može osnovati ogranke.
Ogranci deluju shodno ovom statutu i Zakonu o sportu.
PSK vodi evidenciju o formiranim ograncima u skladu sa članom 37. Zakona o sportu.

Član 15.

Ogranak ima najmanje 10 članova.
Ogranak nema svojstvo pravnog lica.
Ogranak donosi Pravila o radu u skladu sa ovim statutom, koja usvaja Upravni odbor PSK Pobeda.


ČLANSTVO

Član 16.

Članovi Kluba su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima u Klubu, u skladu sa ovim statutom.
Članom PSK postaje se učlanjivanjem na osnovu popunjene izjave o pristupanju i evidencionog lista koji Klub u elektronskom ili pisanom obliku dostavlja Savezu.
Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u Klub za maloletno lice koje nije navršilo 14 godina, daje maloletno lice, uz prethodnu pismenu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.
Članstvo u PSK zasniva se na principu dobrovoljnosti.
Članovi PSK mogu biti svi građani državljani Republike Srbije.
Članovi PSK mogu biti i strani državljani.
Strani državljan – takmičari, treneri i druga lica svoju aktivnost obavljaju na teritoriji Republike Srbije, po kriterijumima i propisima Kluba i saveza i na osnovu drugih propisa kojima se reguliše boravak i rad stranaca.
Članovi Kluba, strani državljani ne mogu biti birani u organe upravljanja Kluba i Saveza.

Član 17.

Članovi kluba su osnivači i lica koja naknadno pristupe klubu u skladu sa ovim statutom.
PSK vodi knjigu članova u skladu sa Zakonom o sportu, ukljujući i podatke o njihovom pravu upravljanja u PSK.
Članstvo se dokazuje članskom knjižicom i markicom Planinarskog saveza Srbije za tekuću godinu, overenu od strane PSK.
Pripadnost klubu je osnov za izborne funkcije, vođenje akcija i za učešće u takmičarskim aktivnostima.

Član 18.

Član može da promeni planinarski sportski klub. Prilikom prelaska, dužan je da na uvid novom klubu dostavi overenu ispisnicu sa unetim podacima o eventualno dobijenim zvanjima i priznanjima, kao i do tada izrečenim disciplinskim merama.
Članu protiv koga je pokrenut disciplinski postupak ne može se izdati ispisnica do okončanja tog postupka i isteka eventualno izrečenih mera.

Član 19.

Član PSK ima pravo da:

 • učestvuje u radu PSK i ostvarivanju ciljeva i programa;
 • učestvuje u donošenju odluka;
 • bira i bude biran u sve organe PSK i saveza;
 • daje predloge i inicijative za rad PSK;
 • ostvaruje sva prava i povlastice koje daju planinarske organizacije, sportski klubovi svojim članovima,
 • da bude obavešten o svim aktivnostima svoje osnovne organizacije i odlukama njenih organa.
Član 20.

Dužnosti članova PSK su da:

 • deluju u skladu sa Statutom i pravilnicima i čuvaju ugled PSK;
 • uredno plaćaju članarinu;
 • neguju dobre međusobne odnose saradnje sa planinarima, drugim klubovima i da se pridržavaju planinarske i sportske etike;
 • čuvaju planinarske sportske objekte i terene za orijentiring i u granicama mogućnosti pomažu njihovo održavanje, izgradnju i obnovu;
 • tokom planinarskih i orijentiring aktivnosti čuvaju i pridržavaju se mera za zaštitu i očuvanje životne sredine,
 • da se prijave za kategorizaciju sportista, odmah pošto ispune uslov.
 • završe osnovnu obuku.
Član 21.

Članstvo u klubu prestaje:

 • istupanjem iz PSK na osnovu pismene izjave o istupanju, podnetoj Upravnom odboru;
 • neplaćanjem članarine za tekuću kalendarsku godinu;
 • isključenjem na osnovu odluke nadležnog organa;

Prestankom svojstva člana PSK prestaje i mandat člana u organima i radnim telima PSK i savezima u kojima je izabran kao predstavnik PSK.


ORGANI KLUBA

Član 22.

Organi PSK su:

 • Skupština;
 • Predsednik;
 • Upravni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Veće časti.

Članovi organa PSK odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju PSK, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom.
Za štetu iz prethodnog stava ovog člana ne snose odgovornost članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.

Član 23.

Mandat Predsednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Veća časti je jedna godina.

SKUPŠTINA

Član 24.

Najviši organ PSK je Skupština.
Skupštinu čine svi članovi PSK.
Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.
Redovne sednice se održavaju jednom godišnje, a vanredne po potrebi.
Skupštinu saziva Predsednik kluba.
Sednica se zakazuje pismenim putem najmanje 15 dana pre održavanja, objavljivanjem na oglasnoj tabli u prostorijama PSK, na sajtu, a po mogućnosti i u sredstvima javnog informisanja.
Istovremeno sa zakazivanjem objavljuje se i dnevni red, mesto i vreme održavanja.
Prilikom izbora za Organe PSK kandidati treba da ispune sledeće uslove:

 • da su državljani Republike Srbije,
 • da imaju najmanje 3 godine rada u PSK.

Upravni odbor potvrđuje listu kandidata za organe kluba na osnovu predloga grupe od najmanje 30 članova i/ili odlukom Upravnog odbora, najmanje 15 dana pre održavanja sednice Skupština.
Skupština bira:

 • Predsednika;
 • Upravni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Veće časti;
 • Savet PSK.
Član 25.

Skupština se može održati ako istoj u zakazano vremene početka sednice prisustvuje najmanje 100 članova.
Ukoliko u zakazano vreme početka nema kvoruma, Skupština počinje sa radom i punopravno odlučuje nakon 30 minuta, ako je prisutno najmanje 75 članova.
Ukoliko nije ispunjen taj uslov, Predsednik u roku od 15 dana saziva novu sednicu Skupštine koja se mora održati u roku od 30 dana od dana zakazivanja.
Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova. Glasanje se vrši javno, ako Skupština drugačije ne odluči.
Skupštinom rukovodi radno predsedništvo koje bira Skupština.
Vanrednu Skupštinu saziva Predsednik PSK po odluci Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na zahtev najmanje 50 članova PSK, u roku od 30 dana od prijema zahteva ili svojom odlukom.
Vanredna Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je i sazvana.
Rad Skupštine ja javan. O radu se vodi zapisnik koji potpisuje predsedavajući i zapisničar, a overavaju dva za to izabrana člana.

Član 26.

Skupština bira Predsednika i članove organa kluba.
Predsednik i članovi organa kluba biraju se po principu najvećeg broja dobijenih glasova.
Ukoliko dva ili tri člana imaju isti broj glasova, glasanje se ponavlja za te kandidate.
O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.
Članovi Skupštine odlučuje javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.
O predlogu odluka članovi Skupštine izjašnjavaju se, po pravilu, javnim glasanjem sa: „za", „protiv" i kao „uzdržan“.

Član 27.

Nadležnosti Skupštine:

 • usvaja izveštaje o radu organa PSK;
 • donosi Statut, odnosno njegove izmene i dopune i daje tumačenje Statuta;
 • imenuje i razrešava lica ovlašćena za zastupanje kluba;
 • bira predsednika i članove - sastave Upravnog, Nadzornog odbora i Veća časti;
 • odlučuje o razrešenju izabranih organa PSK ili njihovih članova, po isteku njihovih mandata i u slučaju kada su podneli ostavke;
 • odlučuje kao drugostepeni organ po žalbama na odluke Veća časti kluba;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi Pravilnik o radu Veća časti kluba;
 • usvaja finansijske izveštaje za prethodnu godinu;
 • donosi programe i finansijski plan za narednu godinu;
 • donosi godišnje planove;
 • utvrđuje programsku orijentaciju PSK za naredni period;
 • utvrđuje politiku korišćenja i održavanja planinarskih objekata;
 • odlučuje o prestanku rada PSK;
 • odlučuje o udruživanju PSK sa drugim planinarskim klubovima i sportskim organizacijama;
 • osniva fondove i donosi smernice o njihovom korišćenju;
 • odlučuje o načinu korišćenja i statusu imovine PSK;
 • odlučuje o pohvalama i drugim priznanjima za postignute sportske rezultate i doprinos radu kluba;
 • raspravlja i odlučuje o drugim poslovima ako smatra da su značajni za unapređenje rada PSK.

UPRAVNI ODBOR

Član 28.

Najviši organ PSK između dve Skupštine je Upravni odbor.
Članovi Upravnog odbora se biraju iz sastava PSK, sa liste predloženih kandidata.
Upravni odbor (UO) se sastoji od sedam članova i šest zamenika članova.
Upravni odbor sačinjavaju:

 • Predsednik PSK, ujedno i Predsednik Upravnog odbora;
 • Potpredsednik PSK, ujedno i potpredsednik Upravnog odbora;
 • Sekretar;
 • Sportski direktor (Načelnik);
 • Predsednik odbora za materijalno-finansijsko poslovanje;
 • Predsednik odbora za informisanje, propagandu i marketinšku delatnost;

Na prvom sastanku Upravnog odbora vrši se konstituisanje.
Način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 29.

Radi uspešnog ostvarivanja zadataka PSK, Upravni odbor obrazuje odbore i komisije, bira njihove rukovodioce i članove i usklađuje njihov rad.
Način rada i zadaci odbora i komisija uređuju se posebnim pravilnicima.

Član 30.

Upravni odbor odlučuje na sednici na kojoj je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora, većinom glasova prisutnih članova.
Zamenici potpredsednika, sekretara, načelnika i predsednika odbora su članovi Upravnog odbora, aktivno učestvuju u radu Upravnog odbora, ali bez prava glasa kada su članovi Upravnog odbora koje oni zamenjuju prisutni na sednicama.
Na sednicama Upravnog odbora učestvuju predstavnici Nadzornog odbora i Veća časti, bez prava glasa.
Zavisno od značaja i hitnosti pitanja o kome se odlučivalo, Predsednik PSK i Upravni odbor mogu inicirati sazivanje vanredne Skupštine PSK, na način predviđen ovim statutom, koja odlučuje o spornom pitanju.

Član 31.

Nadležnosti Upravnog odbora su da:

 • sprovodi odluke i smernice Skupštine;
 • priprema za Skupštinu izveštaje, dokumenta i druge materijale;
 • priprema predlog finansijskog plana;
 • donosi odluku o visini članarine;
 • odlučuje o cenama korišćenja planinarskih sportskih objekata;
 • odlučuje o cenama za prodaju stručne i druge planinarske literature, suvenira i planinarske opreme;
 • imenuje i razrešava komisije, odbore, kao i druga radna tela;
 • donosi po potrebi poslovnike, pravilnike i uputstva za rad odbora, komisija, i druge akte od interesa za rad PSK;
 • rešava i druga pitanja od interesa za rad PSK u skladu sa odlukom Skupštine;
 • obavlja tekuće i druge poslove PSK;
 • najmanje jedanput godišnje vrši analizu svog rada;
 • upravlja imovinom PSK u skladu sa propisima, opštim aktima i ovlašćenjima;
 • po potrebi donosi pravilnik o upravljanju imovinom Kluba;
 • određuje kandidate za predstavnike u savezima i drugim sportskim organizacijama;
 • kontaktira i sarađuje sa planinarskim i drugim sportskim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • organizuje školovanje i usavršavanje članova klubova i saveza, čiji je član PSK;
 • organizuje takmičenja, predavanja, sportske manifestacije i skupove;
 • odlučuje o formiranju ekipa i određivanju pojedinaca za takmičenja u planinarskim i drugim sportskim disciplinama;
 • vodi evidenciju o rezultatima svojih takmičara i takmičenja;
 • vodi računa o ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja i donosi sve odluke u vezi sa tim;
 • odlučuje o visini uplata u pojedine fondove;
 • odlučuje o svim isplatama koje sprovodi ovlašćeno lice;
 • posebnim pravilnikom propisuje u kojim slučajevima pojedinim članovima PSK može biti isplaćena novčana nagrada, kao i koje troškove im PSK nadoknađuje i u kom iznosu;
 • dodeljuje planinarska priznanja na predlog Komisije za nagrade i priznanja;
 • rešava i sva ostala pitanja koja su od interesa za klub, a ne spadaju u isključivu nadležnost Skupštine.

O radu sednica Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik i Sekretar PSK.

Član 32.

Upravni odbor PSK se po pravilu sastaje jedanput nedeljno.

PREDSEDNIK

Član 33.

Predsednik PSK koga bira Skupština ujedno je i Predsednik Upravnog odbora.
Predsednik PSK:

 • predstavlja i zastupa PSK;
 • rukovodi radom PSK i usklađuje aktivnosti organa PSK;
 • odgovara za rad PSK, poštovanje zakona i Statuta;
 • usklađuje rad odbora i komisija;
 • predsedava sednicama Upravnog odbora;
 • podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu PSK i predlaže program rada za narednu godinu;
 • rukovodi finansijama kluba i finansijski je nalogodavac;
 • obavlja i druge poslove određene ovim statutom, a određene poslove iz svog delokruga Predsednik može preneti na potpredsednika i/ili člana Upravnog odbora;
 • za svoj rad odgovoran je Skupštini i UO PSK.

Predsednik PSK može podneti ostavku Skupštini, a ako to uradi, dužan je da zakaže sednicu Skupštine u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja ostavke. koja se mora održati u roku od 30 dana od dana zakazivanja.
U slučaju podnošenja ostavke od strane Predsednika PSK, Skupština će na svojoj prvoj narednoj sednici razmatrati ostavku i, u slučaju njenog usvajanja, izabrati novog Predsednika.

POTPRESEDNIK

Član 34.

PSK ima jednog potpredsednika koji je ujedno i potpredsednik Upravnog odbora.
Potpredsednik kluba zamenjuje Predsednika u svim njegovim pravima i obavezama u slučaju njegovog odsustva i u slučajevima predviđenim zakonom.

SEKRETAR

Član 35.

Sekretar PSK je član i sekretar Upravnog odbora.
Sekretar kluba:

 • zastupa PSK u imovinskim i drugim pravnim poslovima;
 • zajedno sa Predsednikom je finansijski nalogodavac i odgovoran je za izvršenje finansijskog plana;
 • organizuje i kontroliše obavljanje stručnih poslova u PSK i preduzima mere za njihovo unapređenje;
 • izdaje rešenja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu po odobrenju Predsednika PSK;
 • stara se o pripremama sednica organa PSK i izvršavanju odluka i drugih akata tih organa;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima PSK.

SPORTSKI DIREKTOR (NAČELNIK)

Član 36.

Sportski direktor PSK (Načelnik) je član Upravnog odbora.
Sportski direktor PSK (Načelnik) rukovodi Načelništvom koje, pored njega, čine rukovodioci komisija za planinarske sportske discipline.
Na predlog Načelnika, Upravni odbor imenuje uži sastav Načelništva od 5 članova, prilikom izbora članova Načelništva rukovodioca komisija, kandidati treba da imaju najmanje 3 (tri) godine rada u PSK. Načelništvo PSK:

 • utvrđuje godišnje planove sportskih disciplina i predloge planova akcija.
 • utvrđuje predlog godišnjeg kalendara akcija,
 • stara se o izvršavanju kalendara akcija i programa aktivnosti,
 • podstiče i koordinira planinarske sportske discipline
 • utvrđuje predloge akata koje donosi UO,
 • na predlog komisija postavlja i razrešava rukovodioce i članove komisija,
 • priprema predlog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa aktivnosti,
 • predlaže i kontroliše stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova,
 • organizuje osnovnu obuku članova PSK,
 • obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost prenese UO.

NADZORNI ODBOR

Član 37.

Nadzorni odbor (NO) čine: predsednik, dva člana i dva zamenika.
Predsednika i sastav NO bira Skupština PSK.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članovi drugih organa PSK.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu.
NO nadgleda i kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje PSK i vrši nadzor nad sprovođenjem odluka i smernica Skupštine, nad radom Upravnog odbora, sektora, komisija i nad poslovanjem objekata PSK, i u tom cilju:

 • vrši kontrolu materijalnog i finansijskog poslovanja, godišnji pregled imovine PK i planinarskih sportskih objekata PSK;
 • stara se da ne bude protivpravnog prisvajanja imovine i nesavesnog poslovanja pojedinaca i organa PSK;
 • pregleda periodične obračune i završni račun;
 • vrši pregled rada i blagajne PSK, ekonomata i poslovanja planinarskih objekata;
 • vodi zapisnik o svom radu.

U slučaju bitne povrede Statuta PSK ili zakona koje učine organi PSK, a na predlog Nadzornog odbora ih ne otklone u zadatom roku, Nadzorni odbor može da inicira ili sazove vanrednu Skupštinu u skladu sa članom 25. stav 6. i 7. ovog statuta.
Svi organi PSK dužni su, da na zahtev Nadzornog odbora, stave na uvid potrebne dokumente i podatke.
Nadzorni odbor o svojim nalazima obaveštava Upravni odbor, a izveštaj podnosi Skupštini PSK.

VEĆE ČASTI

Član 38.

Prekršaje odredbi Statuta i planinarskog kodeksa razmatra Veće časti (VČ).
Veće časti čine: predsednik, dva člana i dva zamenika.
Predsednika i sastav Veća časti bira Skupština PSK.
Članovi Veća časti ne mogu biti istovremeno i članovi drugih organa PSK.
Veće časti pokreće disciplinski postupak na predlog Nadzornog ili Upravnog odbora, a inicijativu može da pokrene i svaki član PSK.
U toku postupka, Veće časti može suspendovati onog prema kome se vodi postupak, do donošenja konačne odluke Veća časti ili Skupštine PSK.
Veće časti ili Skupština PSK u drugom stepenu može doneti sledeće odluke:

 • Odbaciti zahtev ili žalbu;
 • Odbiti zahtev ili žalbu kao neosnovanu, u celini ili delimično;
 • Usvojiti zahtev, u celini ili delimično;
 • Usvojiti žalbu i poništiti ili preinačiti ožalbenu odluku.

Zbog povreda zakona ili Statuta PSK, odnosno planinarskog kodeksa, Veće časti može članu PSK izreći jednu od sledećih mera:

 • internu opomenu;
 • javnu opomenu;
 • posebnu obavezu;
 • zabranu obavljanja neke aktivnosti na određeno vreme od 1 do 4 godine ili trajno;
 • isključenje iz PSK na određeno vreme od 1 do 4 godine ili trajno.

Svoju odluku Veće časti donosi u sastavu od najmanje tri člana, većinom glasova.
Veće časti PSK donosi Poslovnik o radu Veća časti.
Veće časti deluje na osnovu Pravilnika o radu Veća časti Planinarskog saveza Srbije.
Žalba protiv odluke Veća časti PSK podnosi se pismenim putem Skupštini PSK, koju rešava na prvoj narednoj sednici Skupštine PSK.
Odluka Skupštine PSK je konačna.

SAVET PLANINARSKOG SPORTSKOG KLUBA

Član 39.

Savet PSK je savetodavni organ koji razmatra najznačajnija pitanja rada i razvoja PSK i izražava mišljenje o njima Skupštini i Upravnom odboru.
Savet PSK čine iskusni i dugogodišnji članovi PSK, drugih planinarskih, sportskih i drugih organizacija i saveza.
Savet se sastaje prema potrebi.
Savet bira predsednika saveta iz svojih redova.

FINANSIRANjE, MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANjE I RASPOLAGANjE IMOVINOM

Član 40.

PSK ostvaruje prihode od:

 • članarine;
 • ostvarenih projekata dobijenih na konkursu;
 • sredstava iz budžeta namenjenih ostvarivanju programa PSK;
 • doprinosa i pomoći preduzeća, drugih organizacija i građana;
 • sponzora i donatora;
 • prihoda od imovine čiji je vlasnik i kojom raspolaže (planinarski dom, planinarska kuća);
 • poklona;
 • izdavačke, informativne, vodičke, turističke i marketinške delatnosti;
 • organizacije takmičenja;
 • sredstava dobijenih od saveza (čiji je član) za realizaciju svojih aktivnosti;
 • naslednih prava.
Član 41.

PSK ima otvorene račune kod izabranih banaka.
Upravni odbor raspolaže sredstvima na računu i materijalnim sredstvima u duhu dobrog domaćina.

Član 42.

Materijalno-finansijska sredstva PSK su:

 • osnovna sredstva;
 • nepokretna i pokretna imovina i novčana sredstva;
 • obrtna sredstva;
 • fondovi i druga namenska sredstva.

Osnovna sredstva PSK čine planinarski sportski objekti, druga nepokretna imovina, kao i druge stvari i predmeti koji se po postojećim propisima smatraju osnovnim sredstvima.
Planinarski sportski objekti nemaju svojstvo pravnog lica.
Planinarsku opremu i inventar PSK čine stvari koje ne ulaze u osnovna sredstva.

Član 43.

Materijalno-finansijsko poslovanje PSK, kao i poslovi planinarskih sportskih objekata, obavljaju se saglasno važećim propisima o materijalno-finansijskom poslovanju.

Član 44.

Za potpisivanje dokumenata kojim se koriste finansijska i materijalna sredstva PSK, ovlašćen je Predsednik PSK i jedan do dva člana Upravnog odbora koje Upravni odbor odredi.
Odluku o isplatama, do iznosa utvrđenih od strane Upravnog odbora, donosi Predsednik PSK ili ovlašćeno lice.

Član 45.

Svi poslovi u PSK obavljaju se dobrovoljno i po pravilu bez novčane naknade.
Troškovi koje član PSK ima radeći u korist PSK, po nalogu Predsednika, odnosno Upravnog odbora PSK, po pravilu se nadoknađuju.
Za obavljanje materijalno-finansijskih i drugih sličnih poslova koji zahtevaju značajnije i vremenski duže angažovanje, članu može se, po odluci Upravnog odbora, isplaćivati novčana nagrada.

Član 46.

Članovi PSK, na koje se odnose odluke u vezi st. 3 čl. 45. ovog statuta, ne mogu donositi odluke, niti biti u organima koji odlučuju o radu i poslovanju PSK.

Član 47.

Imovina PSK može da se koristi jedino za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom.
Imovina PSK ne može se deliti njegovim članovima.
Prihodi ostvareni obavljanjem delatnosti PSK koriste se isključivo za ostvarivanje statutarnih ciljeva PSK.
Odredbe stavova 1. – 3. ovog člana ne odnose se na davanje članovima prigodnih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva PK (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ispunjavanje obaveza prema članovima ugovorenih u skladu sa Zakonom o sportu i isplatu zarada zaposlenima.

JAVNOST RADA

Član 48.

Rad PSK je javan.
Javnost rada zagarantovana je time da su sastanci na kojima se raspravlja o radu PSK dostupni svim članovima i građanima i da su članovi redovno informisani o izvršenim zadacima.

Član 49.

PSK obaveštava javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i elektronskih sredstava.
PSK organizuje konferencije za štampu i druge oblike javnog obaveštavanja sa ciljem upoznavanja javnosti o svom radu i organizovanim akcijama.

Član 50.

Članovi PSK imaju pravo da budu informisani o radu i poslovanju PSK, kao i drugim pitanjima značajnim za tu oblast.

PRIZNANjA

Član 51.

PSK dodeljuje priznanja članovima, drugim fizičkim i pravnim licima:

 • na području razvijanja planinarstva i drugih sportskih aktivnosti;
 • za dugogodišnji aktivan rad u PSK i savezima;
 • za izuzetne uspehe koji podižu ugled PSK u zemlji i inostranstvu.
Član 52.

Priznanja koje dodeljuje PSK za naročite i izuzetne zasluge su:

 • imenovanje za počasnog člana;
 • pohvala;
 • druga priznanja u skladu sa pravilnikom i zaključcima Skupštine PSK, odnosno Upravnog odbora.
Član 53.

Počasno članstvo PSK je najveće priznanje koje PSK može dodeliti svom članu za posebne zasluge, koji je svojim radom značajno doprineo radu i razvoju PSK, kao i licu koje ima znatne zasluge za unapređenje planinarstva.
PSK vanredno može dodeliti ovo priznanje i drugom licu za izuzetne zasluge i doprinose.
PSK ovo priznanje dodeljuje na Skupštini.

PRESTANAK RADA PLANINARSKOG SPORTSKOG KLUBA

Član 54.

PSK prestaje sa radom:

 • odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom o sportu;
 • spajanjem sa drugim klubom ili sportskom organizacijom.

U slučaju spajanja PSK sa drugim klubom ili sportskom organizacijom, imovina postaje zajednička svojina udruženih članova, što se utvrđuje sporazumom.
Ako PSK prestane sa radom odlukom Skupštine, njegova sredstva i imovina, posle podmirivanja obaveza, prenose se na korišćenje nedobitnoj sportskoj organizaciji, u skladu sa članom 77. Zakona o sportu.

Član 55.

U slučaju prestanka rada PSK, Predsednik ili za to ovlašćeno lice od strane Skupštine, u roku od 30 dana izveštava nadležne organe radi brisanja iz registra.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Svi prateći akti PSK moraju se doneti i uskladiti sa odredbama ovog statuta u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 57.

Danom usvajanja ovog statuta prestaje da važi Statut PK „Pobeda“, usvojen na Skupštini održanoj 24.03.2012. godine.

Član 58.

Statut PSK stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
PSK POBEDA
Vladislav Matković