Pravilnik o izdavanju planinarske opreme


ČLAN 1
Pod planinarskom opremom u vlasništvu PD "Pobeda" podrazumevaju se:
 1. CEPINI
 2. DEREZE
 3. UŽAD
 4. ŠLEMOVI
 5. ŠATORI
 6. KARTE I SEKCIJE
 7. DRESOVI
 8. OSTALO

ČLAN 2
Pravo iznajmljivanja opreme imaju svi članovi PD "Pobeda" sa plaćenom članarinom za tekuću godinu, koju pokazuju prilikom preuzimanja opreme.
Članovi drugih planinarskih društava imaju pravo iznajmljivanja prema odluci Izvršnog odbora.

ČLAN 3
Oprema se izdaje prvenstveno za akcije PD "Pobeda", a tek potom članovima drugih društava.

ČLAN 4
Dužnosti korisnika opreme:
 • da opremu koristi prema njenoj nameni
 • da čuva i sačuva opremu u vremenu dok je ona kod njega
 • da opremu vrati u predviđenom roku
 • da opremu vrati čistu, osušenu i u ispravnom stanju
ČLAN 5
Oprema se izdaje na dogovoreni vremenski rok, koji zavisi od trajanja akcije i potreba Društva.

ČLAN 6
Ukoliko je korisnik iz bilo kog razloga sprečen da opremu vrati na vreme, dužan je da o tome obavesti ekonome Društva.

ČLAN 7
Krajnji rok vraćanja opreme je drugi utorak posle završne akcije.
Rok vraćanja može biti i kraći ukoliko to zahtevaju potrebe Društva.

ČLAN 8
Ukoliko se oprema ne vrati u navedenom roku, plaća se kazna za svaki dan prekoračenja.
Visinu novčane kazne utvrđuje Izvršni odbor PD "Pobeda".

ČLAN 9
U slučaju bilo kakvog oštećenja opreme ili njenog gubitka Izvršni odbor
PD "Pobeda" donosi odluku o pravičnoj nadoknadi koju je korisnik dužan da plati.

ČLAN 10
Za sva sporna pitanja utvrđuje se nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, 19.01.1999. godine
Za PD "Pobeda"
Predsednik Vladislav Matković