Pravila vođenja akcija

 1. Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 2. Obaveze vođe puta:
  1. Objavljuje akciju 30 (i više) dana unapred na sastancima utorkom. Tada obaveštava i upoznaje planinare sa programom akcije, sa trasom puta, (očekivanim) vremenom pešačenja i mogućim teškoćama, preporuke za oblačenje i ishranu, kao i troškovima koje treba platiti.
  2. Preliminarne prijave prima od dana objavljivanja ovog Plana. Konačan spisak sa formira po redosledu uplata, bez obzira iz kog je Društva član, uz obaveznu kontrolu (uvidom u planinarsku knjižicu) plaćene članarine za tekuću godinu.
  3. Vođa puta je zvanicno lice koje ne u svoje ime, već u ime Društva, ali na ličnu odgovornost organizuje akciju i on je pred zakonom odgovoran za sve eventualne nesreće koje se dese od trenutka polaska do trenutka povratka. Kada se pojedinac ili grupa planinara neadekvatno i neodgovorno ponašaju, vođa puta ih upozorava da isprave svoj odnos prema celoj grupi ili prirodi. Ukoliko ovakvo upozorenje ne urodi plodom, vođa puta ima pravo da javno, pred ostalim učesnicima, skine odgovornost sa sebe za ovakve pojedince ili grupu planinara, a o svemu pismeno izvesti Izvršni odbor Društva.
  4. Ima diskreciono pravo da na akcije ne primi članove sa kojima je na prethodnim akcijama imao bilo kakvih problema u pogledu ponašanja - od polaska do povratka sa akcije.
  5. Po povratku podnosi pismeni izveštaj Izvršnom odboru, za prvu narednu sednicu.

 3. Obaveze učesnika akcije:
  1. Po objavljivanju plana izvođenja akcije procenjuje svoju sposobnost (zdravstvenu i kondicionu) postavljenim zahtevima.
  2. Učesnik akcije treba da teži postepenosti tj. da ide od lakših ka težim akcijama, a da se stručno usavršava na kursevima koji se organizuju u okviru planinarske organizacije.
  3. Prilikom upisivanja obavezno pokazuje planinarsku legitimaciju kao dokaz da je platio članarinu.
  4. Od polaska do povratka strogo vodi računa da se, u odnosu na sve učesnike akcije, a posebno u odnosu na vođu puta striktno pridržava Pravila ponašanja planinara, imajući u vidu da je vođa puta zakonski (čak krivično) odgovoran za realizaciju akcije u celini, ali da vođa nije odgovoran za posledice lošeg ponašanja učesnika.
  5. Sve što smatra da nije u redu u pogledu odnosa vođe puta prema učesnicima akcije ili učesnika akcije međusobno može se i treba raspraviti po povratku, javno na sastanku u Društvu ili na sednici Izvršnog odbora Društva, ali uz činjenice i argumente. Ukoliko Izvršni odbor traži pismeno izjašnjavanje o nemilom slučaju učesnik akcije je obavezan da to ispuni.

 4. Verifikacija akcija se izvodi na taj način sto je vođa puta dužan da podnese pismeno izveštaje :
  1. Sektoru za finansije - finansijski
  2. Načelništvu - putni, sa spiskom učesnika, opisom akcije

 5. Izvršni odbor će verifikovati akciju koju je organizovao vođa kome je povereno vođstvo, ako je na akciji bilo minimum 5 planinara, odnosno za visokogorske uspone (iznad 2500 m) 3 planinara i ako je uredno podneo potrebne izveštaje.